หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 
 
News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่ะ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าสะอ้าน
"สังคมคุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ท้องถิ่นผาสุก
เกษตรและอุตสาหกรรมก้าวไกล ท่องเที่ยวสุขใจ
ธำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"
 
 
 
 
พันธกิจ
 
    ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการและรองรับ การเจริญเติบโตในอนาคต มีระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจของภาค
    ส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน ชุมชน สังคม ให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
    ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
    ส่งเสริมการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
    พัฒนาระบบการบริหรจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
วางแผนพัฒนา ตรวจสอบ ในการบริหารและการพัฒนา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
   
แนวทางการพัฒนา
   
  ก่อสร้าง บำรุงรักษา ถน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค
  ก่อสร้าง ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำ
  การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องรองรับการขยายตัวของเมืองหลวง
และสนามบินสุวรรณภูมิ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
   
แนวทางการพัฒนา
   
  การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
  การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
   
แนวทางการพัฒนา
   
  ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมงานเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
   
แนวทางการพัฒนา
   
  การส่งเสริมการดำเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
  งานสวัสดิการสังคม
  การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
  การส่งเสริมการศึกษา
  การส่งเสริมและบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การสาธารณสุข
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม
การท่องเที่ยวและการขนส่ง
   
แนวทางการพัฒนา
   
  การส่งเสริมการวางแผน
  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการขนส่ง
  การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
  การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
  การส่งเสริมและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
   
แนวทางการพัฒนา
   
  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน
  การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร
  การปรับปรุงและพัฒนารายได้
  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
  การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
  การก่อสร้าง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เลขที่ 94 หมู่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
  โทรศัพท์ : 038-530-146
  โทรสาร : 038-530-406
 
E-mail : thasaarn@hotmail.com
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
    จำนวนผู้เข้าชม 238,827 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2564
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10