หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 
 
News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่ะ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าสะอ้าน
"สังคมคุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ท้องถิ่นผาสุก
เกษตรและอุตสาหกรรมก้าวไกล ท่องเที่ยวสุขใจ
ธำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"
 
 
 
 
พันธกิจ
 
    ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการและรองรับ การเจริญเติบโตในอนาคต มีระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจของภาค
    ส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน ชุมชน สังคม ให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
    ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
    ส่งเสริมการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
    พัฒนาระบบการบริหรจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
วางแผนพัฒนา ตรวจสอบ ในการบริหารและการพัฒนา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
   
แนวทางการพัฒนา
   
  ก่อสร้าง บำรุงรักษา ถน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค
  ก่อสร้าง ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำ
  การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องรองรับการขยายตัวของเมืองหลวง
และสนามบินสุวรรณภูมิ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
   
แนวทางการพัฒนา
   
  การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
  การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
   
แนวทางการพัฒนา
   
  ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมงานเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
   
แนวทางการพัฒนา
   
  การส่งเสริมการดำเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
  งานสวัสดิการสังคม
  การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
  การส่งเสริมการศึกษา
  การส่งเสริมและบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การสาธารณสุข
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม
การท่องเที่ยวและการขนส่ง
   
แนวทางการพัฒนา
   
  การส่งเสริมการวางแผน
  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการขนส่ง
  การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
  การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
  การส่งเสริมและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
   
แนวทางการพัฒนา
   
  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน
  การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร
  การปรับปรุงและพัฒนารายได้
  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
  การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
  การก่อสร้าง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เลขที่ 94 หมู่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
  โทรศัพท์ : 038-530-146
  โทรสาร : 038-530-406
 
E-mail : thasaarn@hotmail.com
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
    จำนวนผู้เข้าชม 72,278 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2564
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    นโยบายเว็บไซต์
    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10