Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
แนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
แบบกองคลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา

ด้านการเมืองการการบริการ 
     มีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการกิจการของเทศบาล และส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัย เคารพกฎหมาย จัดให้มีระบบกระจายเสียงของเทศบาลให้ทั่วถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้มีความมั่นคงและพัฒนาไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยการให้บริการที่ฉับไว ทันสมัยและเป็นธรรม โดยเน้นการบริการประชาชนด้วยการลดขั้นตอนของระบบราชการที่ไม่จำเป็นด้วยการให้บริการ ONE STOP SERVICE โดยการมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและเสร็จสิ้น ณ ที่เดียว โดยเสมอภาคกัน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     มีนโยบายปรับปรุงแก้ไข ผิวจราจรและเส้นทางการจราจร ให้มีสภาพใช้การได้ดีและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงถนนและทางเท้าให้ได้มาตรฐาน และสนองตอบนโยบาย “บ้านเมืองน่าอยู่” รวมถึงปรับปรุงและจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ จัดระเบียบการให้ประโยชน์จากที่ดินด้วยการควบคุมการก่อสร้างอย่างมีระบบ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     มีนโยบายส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี และทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้อย่างคุ้มค่าแบบยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องขยะจะต้องไม่มีตกค้างในชุมชุน และนำไปสู่การกำจัดอย่างถูกหลักอนามัย โดยการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการกำจัดมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษต่างๆ ให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน 

ด้านเศรษฐกิจ 
     มีนโยบายส่งเสริมการตลาดและการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการเน้นการขยายเครือข่ายชุมชนให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

ด้านสังคม 
     มีนโยบายให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อประสิทธิภาพด้านการศึกษาและการกีฬา ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ตลอดทั้งการจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ ที่มีอยู่ โดยเฉพาะการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่ตลอดไป 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : 
admin@thasaarn.go.th


Powered By thasaarn.go.th